پروژه طراحی,اجرا و بازسازی فضای سبز سعیدآباد 1

_

تصاویر اتمام پروژهAFTER

پروژه-طراحی-و-اجرای-فضای-سبز-سعیدآباد-1-باغچه

پروژه-طراحی-و-اجرای-فضای-سبز-سعیدآباد-1-روف-گاردن

پروژه-طراحی-و-اجرای-فضای-سبز-سعیدآباد-1-استخر

پروژه-طراحی-و-اجرای-فضای-سبز-سعیدآباد-1-ورودی

_

تصاویر قبل پروژهBEFORE

پروژه-طراحی-و-اجرای-فضای-سبز-سعیدآباد-1-نمای-باغچه

پروژه-طراحی-و-اجرای-فضای-سبز-سعیدآباد-1-نمای-باغ

پروژه-طراحی-و-اجرای-فضای-سبز-سعیدآباد-1-نمای-استخر

پروژه سعيد آباد ١

متراژ : ٤٠٠متر

مدت زمان اجرا : يك هفته

نوع طراحي كاشت : مدرن

زمان : آذر ٩٩